Průběh stavby

Stavební systém Základní komponenty Promyšlené řešení všech detailů

Stavební systém

PŘED REALIZACÍ

Inženýring

Před vlastním zpracováním projektu je třeba zajistit základní dokumenty pro projekční práce.

Před zpracováním projektu

 •    Prověření, zda je na vašem pozemku možno stavět
 •    Zjištění regulativ týkajících se vašeho pozemku
 •    Zjištění požadovaného rozsahu stavební dokumentace a dokladů
 •    Zajištění podkladů pro zpracování koordinační situace (katastrální mapa, technické sítě)

  

Nyní, když už máte projekt v ruce, nastává zřejmě pro každého ta nejméně oblíbená, avšak bohužel nezbytná část – „běhání po úřadech“. Víme, že jednání s úředníky a získávání všech potřebných povolení ke stavbě, může být složité a vyčerpávající. Chceme vám co nejvíce pomoci, proto nabízíme vyřízení veškerých potřebných náležitostí za vás.

 

Po zpracování projektu

 •     Podání veškerých žádostí, které jsou nutné k danému řízení
 •     Komunikace se správci inženýrských sítí o napojení domu
 •     Zajištění veškerých dokladů, závazná stanoviska a vyjádření v rozsahu dle smlouvy
 •     Obstarání originálních výpisů z katastru nemovitostí (snímek z pozemkové mapy, seznam vlastníku sousedních parcel)

 

Jako výsledek vašeho vynaloženého úsilí obdržíte od stavebního úřadu:  

  1.                ověřené paré projektové dokumentace
  2.                povolení stavby
  3.                ceduli, na kterou jste tak dlouho čekali: STAVBA POVOLENA

 

Projekt

Kvalitní bydlení začíná kvalitním projektem. Proto klademe velký důraz na projektovou fázi.

Součástí naší společnosti je vlastní projekce. Zkušený tým projektantů vám pomůže přenést na papír veškerá vaše přání a požadavky. Zaměřujeme se především na návrh nízkoenergetických a pasivních rodinných domů realizovaných z DMK systému.

Své představy o stavbě nebo už konkrétní plány u nás můžete konzultovat bezplatně na naší pobočce. Termín nezávazné konzultace domluvte ZDE.

 

Studie

Studie definuje budoucí podobu stavby. Je tak jednou z nejdůležitějších přípravných fází stavby.  Během zpracování studie se řeší základní koncepce budovy a její dispoziční uspořádání.

Tato fáze je velice důležitá a je třeba ji nepodcenit. Kvalitní, promyšlená studie není ta s ideálním řešením domu, ale ta, která bere v potaz také návaznosti na další stupeň projektové dokumentace a proveditelnost.

Naši projektanti vám díky svým zkušenostem a architektonickému cítění pomohou se zformováním vašich představ a vytvořením optimálního návrhu domu. 


Projektové dokumentace

Projektová dokumentace navazuje na studii a je hlavním podkladem pro povolení  a provádění stavby. V případě, že máte studii zpracovanou od jiné projekční kanceláře, je třeba navíc upravit rozměry a skladby stěn dle našeho DMK systému. Námi vyprojektovaná dokumentace je dostatečně podrobná i pro realizaci stavby.

Jako součást projektové dokumentace od nás zdarma obdržíte  hmotový 3D model, který vám může sloužit jako pomůcka pro případné drobné úpravy.

Náš stavební systém je dokonale promyšlený. O tom vypovídá více než 50 projekčně zpracovaných typových detailů pro realizaci DMK systému, které se během provádění stavby dodržují.

(Dokumentace odpovídají vyhlášce č. 499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb, statické návrhy, jednotlivé profese a ostatní části jsou zpracovány dle platných norem ČSN a vše je oraženo autorizovanými inženýry v daném oboru)


Výrobní a montážní dokumentace dřevostavby

Finální dokumentace pro stavební řízení dále slouží jako podklad pro zpracování výrobní dokumentace, montážní dokumentace a podrobného statického výpočtu nosné části.

Výrobní dokumentace je předána mistrům výroby – slouží jako podklad pro výrobu vazníků a stěnových dílců.

Montážní dokumentace je předána našemu stavbyvedoucímu, případně provádějící firmě. Na základě této dokumentace je dům sestaven.

Tyto dokumentace jsou vyprojektovány v rámci dodávky domu a jsou její součástí.

 

MONTÁŽ

Jednopodlažní dům

Realizace hrubé stavby začíná dle termínu, který si dohodne investor s realizační firmou. Ve smluvený den a čas přijíždí na stavbu kamion a autojeřáb.

Hrubá stavba začíná rozměřením obrysu domu dle montážní dokumentace. Změří se výškové rozdíly základové desky v místech, kde budou panely osazeny. Pomocí distančních dubových podložek ukládaných pod panely se vymezí minimální tloušťka expanzní malty.

Stěnové panely jsou osazovány pomocí autojeřábu do určených pozic dle montážní dokumentace. Pro spojování panelů se používá polyuretanové lepidlo a vruty. Po uložení poslední stěny je zkontrolována rovinnost celé stavby a případně je korigována. Panely se k základové desce kotví pomocí ocelových úhelníku na chemickou kotvu.

Příhradové vazníky se po dopravě na stavbu osazují za pomocí autojeřábu na přesné pozice dle montážní dokumentace. Částečné zavětrování konstrukce probíhá současně s montáží. Následně se vazníky pomocí oboustranných ocelových úhelníků přikotví k věnci (panelu) a provede se zbylé zavětrování.

V závislosti na rozsahu dodávky je dále realizována parozábrana, revizní podstřešní lávka, půdní výlez atd.

Vstup do fotogalerie montáže jednopodlažního domu:

Vstup do fotogalerie montáže jednopodlažního domu

 

Dvoupodlažní dům

Montáž dvoupodlažního domu probíhá naprosto stejně jako u domu jednopodlažního až do fáze dokončení obvodových stěn a nosných příček přízemí. Následně se začíná s montáží stropu. Do speciálních ocelových závěsů připevněných vruty k nosné stěně jsou usazené dřevěné stropní nosníky. Ty jsou v celé ploše domu zaklopeny OSB deskou. Jednotlivé desky jsou ve všech spojích pečlivě slepeny a spojeny se stropními nosníky sponkami a lepidlem. Na takto připravenou plochu se začíná stavět další patro obdobným způsobem.

V případě, že se jedná o realizaci dvoupodlažního domu, je zastřešení domu tvořeno klasickým krovem. Ten je předem ve výrobě nařezán pomocí CNC obráběcího stroje Hundegger.

Vstup do fotogalerie montáže dvoupodlažního domu:

Vstup do fotogalerie montáže dvoupodlažního domu

Stavební dozor

Na bezproblémovou montáž a dodržování technologických postupů dohlíží na stavbě náš stavbyvedoucí.

V případě, že si přejete mít na stavbě vlastní stavební dozor (TDI), vyberte si takový dozor, který má již zkušenosti s dřevostavbou. Výstavba dřevostavby je specifická stavební činnost, která se diametrálně technologicky liší od běžné zděné stavby.

 

Předání stavby

Po dokončení etapy hrubé stavby je dílo předáno objednavateli. Součástí etapy předání je pochopitelně i předávací protokol. V případě, že jsou shledány přebírajícím objednavatelem nějaké nedostatky, jsou sepsány do předávacího protokolu a ve smluveném termínu odstraněny. Společnost DMK system s.r.o. zodpovídá za správné provedení všech detailů a realizaci stavby.

 

UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

Odborná pomoc / asistence

Víme, že vyznat se v záplavě informací dnešní doby není lehké. Proto všem, kteří chtějí z našeho systému stavět, nabízíme odbornou pomoc. Zdarma poskytujeme nezávaznou konzultaci s našimi projektanty. Ti vám pomohou se zpracováním projektu a výběrem optimálního konstrukčního řešení.

Pokud se rozhodnete postavit si dům z větší části svépomocí, nabízíme vám službu Konzultace s technikem. Náš zkušený technik za vámi přijede na místo realizace, poradí vám, případně pomůže s řešením problému.

Všem našim současným i budoucím partnerům nabízíme školení, plnou projektovou a technickou podporu.

 

Dodatečné úpravy nebo případné řešení reklamace

Na nosný konstrukční systém garantujeme záruku 30 let.

V případě poruchy nebo nehody volejte naši HOTLINE